دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 35، خرداد 1396، صفحه 1-206 
اصول و سازوکارهای کلیدی در نظام های اکتساب دفاعی

صفحه 35-59

سحر بابایی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ جعفر قیدر خلجانی


به‌کارگیری تحلیل نیروهای رقابتی در تدوین نقشه راه فن آوری (مورد مطالعه: تدوین نقشه راه زیست‌فن آوری کشور)

صفحه 93-116

سیدسروش قاضی نوری؛ میترا امین لو؛ نیلوفر خلیل زاده؛ نیلوفر ردائی؛ سمانه محبعلی زاده


شناسایی خردبنیان‌های توانمندی نوآوری در شرکت‌های تولید داروی کشور؛ مطالعه چند موردی

صفحه 163-206

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی