دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 19، فروردین 1392 
بکارگیری QFD برای ایده‌سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها (TOC-TP)

صفحه 110-136

علیرضا حسن زاده؛ علی اصغر فانی؛ سید حسن قدسی پور؛ منصوره عبدی


تدوین چشم‏ انداز و بلوغ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان

صفحه 137-161

محمدرضا کریمی قهرودی ‏؛ مهدی فشارکی؛ قدیر نظامی‏ پور