دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 57، آذر 1401، صفحه 1-189 
سناریونگاری صنعت سیمان در ایران با رویکرد آمیخته

صفحه 60-88

10.22034/jmi.2022.361772.2835

محمد حسن ملکی؛ مونا میرزایی؛ محمد مهدی رحیمیان اصل