مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمان های پروژه‌محور و روابط میان آنها

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 87-108

احسان جوان راد؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی؛ محسن کاهانی


الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 89-104

علی ردادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمد علی شاه حسینی


طراحی چارچوب مفهومی توسعه نوآوری سازگار با مناطق برای کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی کشور ایران

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 89-107

یونس محمدی؛ عباس مقبل باعرض؛ ناصر باقری مقدم؛ امیر افسر


شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 97-120

مهدی دهقانی سلطانی؛ حمیدرضا آل طه؛ الهه قهری شیرین آبادی؛ هادی طاهری


بهبود سنجش کارآیی و قدرت تفکیک در الگوهای DEA با ارئه یک الگوی جدید

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 99-113

عادل آذر؛ محمد زارعی محمود آبادی


چالش‌های سبک مدیریتی برای توسعه‌ی صنعت خودروسازی سایپا: واکاوی الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار

دوره 14، شماره 3، آذر 1399، صفحه 99-120

10.22034/jmi.2020.117986

حمیدرضا یزدانی؛ محمدامین باتمانی؛ احسان محمدی ترکمانی؛ نازنین داستانی


چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-122

مهدی احمدی؛ رکسانا فکری؛ مرضیه باباییان پور؛ محمد فتحیان


ارایه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتی با رویکرد BSC ،ANP فازی و VIKOR (مطالعه موردی در اداره کل تعاون استان یزد)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 105-127

محمد حسین طحاری مهرجردی؛ سید حبیب اله میرغفوری؛ فاطمه شاکری؛ حمید بابایی میبدی


ارائه روش بهبودیافته خاکستری جهت ارزیابی قابلیت ارتجاعی شبکه تأمین سبز دفاعی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 105-139

امیرمهدی ملک؛ سعداله ابراهیم نژاد؛ رضا توکلی مقدم


بوم‌سازگان نوآوری در صنعت خودرو ایران: چه هست؟ چه نیست؟

دوره 15، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 105-127

10.22034/jmi.2021.286062.2568

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ مسعود افشاری مفرد؛ میثم بشیری


پشتیبانی مدیریت دانش از بهره‌وری: الگو و تجربه شرکت انتقال گاز ایران

دوره 13، شماره 3، آذر 1398، صفحه 107-134

سولماز سلطانی؛ روح اله تولایی؛ علیرضا اسلامبولچی؛ یاسر قاسمی نژاد


ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی ابزار تدوین راهبرد فن آوری (مورد مطالعه: فن آوری فرآیند احیای آهن)

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-135

رضا انصاری؛ جواد سلطان زاده؛ امیر شریفیان؛ مرتضی ناطقیان؛ سعید فارابی خانقاهی


تحلیل کیفی رویکردهای تبیین نزدیک‌بینی سیاستی در صنعت خودرو

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 113-140

حسن دانایی فرد؛ محسن میری


ارایه الگوی مفهومی مدیریت زنجیره تامین پروژه‌های تحقیقاتی و توسعه صنعتی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 117-162

محمد فروزنده؛ ابراهیم تیموری؛ احمد ماکویی


بررسی موانع تأمین مالی پروژه های EPCF در ایران: با نگاهی به تحولات قراردادهای EPCF کشور

دوره 14، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 117-145

10.22034/jmi.2020.113837

محمد حامد امام جمعه زاده؛ سعید اکرمی؛ محمود ارشادی