دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. قانون رقابت در عصر کسب و کارهای پلتفرمی (مطالعه چند موردی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

10.22034/jmi.2021.276172.2508

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ میثم نریمانی


2. ارائه الگوی اکتساب درونزای فناوری در صنعت هسته‌ای: مطالعه‌ای پدیدار شناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

10.22034/jmi.2021.251678.2372

امیرحسین فرهادی؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ سیدسپهر قاضی نوری


3. تحلیل تاریخی زنجیره تولید فولاد کشوراز منظر کارکردهای یکپارچه سازی فناوری های جدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.22034/jmi.2021.282202.2541

اکبر محمدی؛ نیما مختارزاده؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ هادی نیلفروشان؛ مهدی محمدی