کلیدواژه‌ها = سازمان فناوری‌محور
ارائه الگوی راهبردی توانمندسازی کارکنان در یک سازمان فناوری‌محور دفاعی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 123-139

یونس نظری؛ مجید رمضان؛ محمد ابراهیم سنجقی؛ مسیح ابراهیمی