کلیدواژه‌ها = سازمان‌های خدماتی
چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-122

مهدی احمدی؛ رکسانا فکری؛ مرضیه باباییان پور؛ محمد فتحیان