کلیدواژه‌ها = زنجیره تأمین
شناسایی علل بروز ضایعات در زنجیره تأمین گوشت مرغ

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 153-182

10.22034/jmi.2023.411923.2996

رسول لوایی آدریانی؛ مجتبی پالوج


چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-122

مهدی احمدی؛ رکسانا فکری؛ مرضیه باباییان پور؛ محمد فتحیان