کلیدواژه‌ها = همپایی
الگوی توسعه درونزای صنعت زیست داروی کشور: مطالعه موردی شرکت سیناژن

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-120

فاطمه مجیری؛ علیرضا شیخ؛ برنا پاینده مهر؛ مهدی مجیدپور


تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-31

نسرین دسترنج؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ علیرضا حسن زاده