کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاریافته
شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 97-120

مهدی دهقانی سلطانی؛ حمیدرضا آل طه؛ الهه قهری شیرین آبادی؛ هادی طاهری