کلیدواژه‌ها = نظریه داده بنیاد
بررسی موانع تأمین مالی پروژه های EPCF در ایران: با نگاهی به تحولات قراردادهای EPCF کشور

دوره 14، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 117-145

10.22034/jmi.2020.113837

محمد حامد امام جمعه زاده؛ سعید اکرمی؛ محمود ارشادی


تبیین و طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی کارآفرینانه: رویکرد داده بنیاد (مطالعه ای در صنعت برق، گروه شرکت های ایران ترانسفو)

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 123-157

ابوالفضل مقدم؛ امین رضا کمالیان؛ بدرالدین اورعی یزدانی؛ باقر کرد؛ سید علیقلی روشن


پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 5-34

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر علی فانی؛ علیرضا حسن زاده