کلیدواژه‌ها = مسئولیت اجتماعی شرکتها
پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 5-34

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر علی فانی؛ علیرضا حسن زاده