کلیدواژه‌ها = ابعاد گرایش مدیران به تصمیم‌گیری مشارکتی
بررسی ابعاد گرایش مدیران به تصمیم‌گیری مشارکتی و تأثیر آن بر تعهد سازمانی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 86-109

محمد رحیم رمضانیان؛ فرزانه عبداللهیان؛ عاطیه صفردوست