کلیدواژه‌ها = عوامل کلیدی موفقیت
اولویت‌بندی و ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت در طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنعت هوافضا

دوره 16، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 124-156

10.22034/jmi.2022.308900.2666

مجید کریمی فرد؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ عبدالرضا سبحانی


چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 101-122

مهدی احمدی؛ رکسانا فکری؛ مرضیه باباییان پور؛ محمد فتحیان


ارتقاء کیفیت جامع از طریق ارزیابی و بهبود عوامل کلیدی در یک صنعت تولیدی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 24-42

شمس الدین ناظمی؛ امیر حسین اخروی


بهبود عملکرد زنجیره عرضه بر مبنای عوامل کلیدی موفقیت

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 71-80

داریوش محمدی زنجیرانی؛ غلامرضا عسگری