کلیدواژه‌ها = صنایع خلاق
تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 51-75

مهدی شاملی حاجی آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمود یحیی زاده فر


تبیین مؤلفه های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 161-188

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفائی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی