کلیدواژه‌ها = دلفی فازی
طراحی چارچوب اندازه‌گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی)

دوره 5، شماره 2، تیر 1390، صفحه 101-119

سید اصغر ابن الرسول؛ مهدی غضنفری؛ مهدی شعبانی سیچانی