کلیدواژه‌ها = نوآوری محصول
الزامات شکل‏گیری شبکه نوآوری ؛ تحلیلی از قاعده بنگاه‏‏داری در بخش دارویی ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 49-94

بهمن کارگرشهامت؛ محمدرضا تقوا؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ جمشید صالحی صدقیانی


الگوی هماهنگی راهبرد‌های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 9-36

محمد اسکندری؛ جعفر قیدر خلجانی؛ سید محمد اعرابی