کلیدواژه‌ها = نوآوری
بررسی تاثیر استراتژی‌های کسب و کار بر عملکرد نوآورانه (مطالعه موردی؛ شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع)

دوره 17، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 34-61

10.22034/jmi.2023.329020.2741

امیرحسین سعادت؛ ابراهیم محمودزاده؛ علیرضا بوشهری؛ رضا حسنوی


ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-34

10.22034/jmi.2022.312675.2689

ابوالقاسم فارسی؛ منوچهر منطقی؛ حسن فارسیجانی؛ چنگیز والمحمدی


بوم‌سازگان نوآوری در صنعت خودرو ایران: چه هست؟ چه نیست؟

دوره 15، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 105-127

10.22034/jmi.2021.286062.2568

الهام اسمعیلی پور ماسوله؛ مسعود افشاری مفرد؛ میثم بشیری


ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 25-47

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین ارجینی؛ مهدی مقیدنیا


فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 81-104

عطیه دلاور؛ مهدی محمدی؛ سید رضا سلامی؛ منوچهر منطقی


الگوی هماهنگی راهبرد‌های نوآوری محصول و فرآیند براساس چارچوب ارزشهای رقیب

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 9-36

محمد اسکندری؛ جعفر قیدر خلجانی؛ سید محمد اعرابی