کلیدواژه‌ها = عوامل فردی
نقش عوامل فردی در موفقیت نوآوری‌های صنعت دفاعی ایران

دوره 7، شماره 4، دی 1392، صفحه 123-138

فرهاد نظری زاده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ سید رضا حجازی


طراحی عوامل مؤثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی و نقش آن در عملکرد کارکنان

دوره 7، شماره 3، مهر 1392، صفحه 107-123

فرج اله رحیمی؛ افشین قاسمی؛ کیومرث احمدی