کلیدواژه‌ها = منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد
طراحی مدل نقشه شناخت فازی عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 149-179

10.22034/jmi.2021.266124.2461

حبیب زارع احمدآبادی؛ علی صفاری دربرزی؛ داوود عندلیب اردکانی؛ سید رضا سلامی؛ پوریا مالکی نژاد