کلیدواژه‌ها = فناوری
ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن ‏بازار دفاعی ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 33-54

بهرام اکبری؛ ابوالفضل کزازی؛ منوچهر منطقی؛ مقصود امیری مقانجوقی


نقد دو الگوی «شریف» و «پیت» از فناورى

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 100-115

مصطفی تقوی؛ مهدی گلشنی