کلیدواژه‌ها = دومنظوره سازی صنعت دفاعی
یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی: یک بوم‌نگاری خط‌مشی در صنعت دفاعی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 49-96

محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ محمدحسین رحمتی؛ غلامرضا جندقی