کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
تاثیر هم سویی راهبرد های مدیریت دانش و سبک های وضعیت دانشی بر عملکرد سازمانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 29-49

فرج اله رهنورد آهن؛ شیرین جواهری


مطالعه ای تطبیقی در سنجش نقش دوسوتوانی سازمانی در عملکرد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 87-112

یعقوب ممبینی؛ محمود مرادی؛ مصطفی ابراهیم پور