کلیدواژه‌ها = الگوی ذهنی خط‌مشی‌گذاران
گونه‌شناسی ذهنیت خط‌مشی‌گذاران علم و فناوری در خصوص خودکفایی؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 83-103

محمدمهدی مهدی خواه؛ جمال خانی جزنی؛ سید مجتبی امامی؛ قاسم رمضان پور نرگسی