کلیدواژه‌ها = ایران
شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 96-130

10.22034/jmi.2022.332032.2752

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ فاطمه ثقفی؛ فاطمه مجیری؛ محمد امین فخیمی


تحلیلی تاریخی برعلل شکست در پروژه‌های توسعه صنعت نفت

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 145-173

10.22034/jmi.2021.287575.2576

رضا بهبود؛ عظیم زارعی؛ عادل آذر؛ سید عباس ابراهیمی


تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم‌های خورشیدی فتوولتائیک در ایران: رویکردی نهادی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-30

10.22034/jmi.2020.107105

محمدصادق خیاطیان یزدی؛ کیارش فرتاش؛ امیر قربانی


تکامل و هم تکاملی قابلیت های فناورانه، سیاست های دولت و ساختار بازار در نظام نوآوری بخشی: صنعت توربین های گازی در ایران

دوره 12، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1-23

مصطفی صفدری رنجبر؛ حسین رحمان سرشت؛ منوچهر منطقی؛ سید سروش قاضی نوری


ارائه چارچوب توصیف گذار حوزه‌های فنّاورانه بر اساس رویکرد تحلیل چندسطحی: (مطالعه موردی: گذار انرژی‌های بادی و خورشیدی در ایران)

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 141-176

سید مسلم موسوی درچه؛ محمد امین قانعی راد؛ حسن کریمیان؛ هدیه زنوزی زاده؛ ناصر باقری مقدم


نقش برنامه های توسعه صادرات بر ارتقای عملکرد صادرات بنگاه ها

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 98-135

اصغر مشبکی؛ علی اکبر خادمی