کلیدواژه‌ها = خوشه بندی
شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 136-158

شعبان الهی؛ رضا نقی زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


تعیین و خوشه بندی راهبردهای ارزیابی فناوری به روش کپ تک

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 66-79

احمد ماکویی؛ محمد مهدی پایدار؛ سهراب عبدالله زاده؛ عباس رفیعی