کلیدواژه‌ها = قابلیت‌های فناورانه
ارزیابی و تحلیل قابلیتهای فناورانه بنگاه‌های تولیدی پوشاک ایران

دوره 17، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-37

10.22034/jmi.2023.389235.2935

کامران زاهدفر؛ روح الله ابوجعفری؛ برزین جعفرتاش امیری


ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-34

10.22034/jmi.2022.312675.2689

ابوالقاسم فارسی؛ منوچهر منطقی؛ حسن فارسیجانی؛ چنگیز والمحمدی