نویسنده = مریم دانشور
طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 34-56

عادل آذر؛ مریم دانشور؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهریار عزیزی


ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 128-152

رمضانعلی سلمانی نژاد؛ مریم دانشور؛ سید حیدر میرفخرالدینی