نویسنده = اصغر علی فانی
پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 5-34

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر علی فانی؛ علیرضا حسن زاده


بکارگیری QFD برای ایده‌سازی در فرآیند تفکر تئوری محدودیت‌ها (TOC-TP)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 110-136

علیرضا حسن زاده؛ علی اصغر فانی؛ سید حسن قدسی پور؛ منصوره عبدی