نویسنده = طهمورث حسنقلی پور
شناسایی قابلیت های مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 5-29

مهدی دلاوری؛ محمدحسین صبحیه؛ محمدرضا آراستی؛ سید کمال طبائیان؛ طهمورث حسنقلی پور


تأملی بر جنبه انسانی برند: بررسی تاثیر شخصیت برند سازمان ارتش جمهوری اسلامی ایران بر رضایت سرمایه های انسانی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 79-94

طهمورث حسنقلی پور؛ عزیز محمد ملایری نوریجانی؛ جبار باباشاهی؛ فراز صادق وزیری