نویسنده = جمشید صالحی صدقیانی
الزامات شکل‏گیری شبکه نوآوری ؛ تحلیلی از قاعده بنگاه‏‏داری در بخش دارویی ایران

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 49-94

بهمن کارگرشهامت؛ محمدرضا تقوا؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ جمشید صالحی صدقیانی


تدوین الگوی ابزارهای کسب قدرت و بررسی تاثیر هماهنگی میان آن با راهبردهای سطح شرکت و تغییر بر عملکرد(مطالعه موردی: سازمان های بازرگانی بخش دولتی)

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 83-111

سید علی اکبر افجه ای؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی