نویسنده = سید حیدر میرفخرالدینی
چارچوب پایش عملکرد شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری یزد با رویکرد ترکیبی DEA/GP

دوره 6، شماره 2، تیر 1391، صفحه 78-99

سید حیدر میرفخرالدینی؛ سید محمود زنجیرچی؛ فاطمه عزیزی


ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 128-152

رمضانعلی سلمانی نژاد؛ مریم دانشور؛ سید حیدر میرفخرالدینی