نویسنده = منوچهر منطقی
تعداد مقالات: 10
1. همپایی فناورانه در صنایع مبتنی بر سامانه های پیچیده ، مطالعه موردی صنعت پتروشیمی ایران

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-38

10.22034/jmi.2021.127826

ابوالقاسم فارسی؛ منوچهر منطقی؛ حسن فارسیجانی؛ چنگیز والمحمدی امامچائی


2. تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران)

دوره 15، شماره 1، بهار 1400، صفحه 95-124

10.22034/jmi.2021.257926.2419

هادی رمضانی؛ مهدی محمدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی


4. مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 51-80

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی


5. ترسیم نقشه عملکرد یادگیری سازمانی مطالعه موردی: در یک شرکت صنعتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1392

منوچهر منطقی؛ مهدی کرباسیان؛ عباس علی محمدی


7. شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 136-158

شعبان الهی؛ رضا نقی زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


8. فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-104

عطیه دلاور؛ مهدی محمدی؛ سید رضا سلامی؛ منوچهر منطقی


9. بررسی میزان حمایت شرایط زمینه ای ایران از اتخاذ رویکرد نوآوری باز، (مطالعه ی موردی در نظام نوآوری هوایی)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 7-21

سید کمال طبائیان؛ منوچهر منطقی؛ جهان‌یار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان


10. ارزیابی انتقال فناوری تولید خودرو سمند به سوریه و ارائه مدل کاربردی آن

دوره 5، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 82-99

منوچهر منطقی؛ هادی گودرزناصری