نویسنده = احمد جعفرنژاد چقوشی
شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 96-130

10.22034/jmi.2022.332032.2752

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ فاطمه ثقفی؛ فاطمه مجیری؛ محمد امین فخیمی


تحلیل تاریخی زنجیره تولید فولاد کشور از منظر کارکردهای یکپارچه سازی فناوری های جدید

دوره 15، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 69-104

10.22034/jmi.2021.282202.2541

اکبر محمدی؛ نیما مختارزاده؛ احمد جعفرنژاد چقوشی؛ هادی نیلفروشان؛ مهدی محمدی


مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی

دوره 13، شماره 3، آذر 1398، صفحه 51-80

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ منوچهر منطقی؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد گشتاسبی