نویسنده = مهدی شاملی حاجی آبادی
تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل

دوره 12، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 51-75

مهدی شاملی حاجی آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمود یحیی زاده فر