نویسنده = جواد سلطان زاده
شناسایی خردبنیان‌های توانمندی نوآوری در شرکت‌های تولید داروی کشور؛ مطالعه چند موردی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 163-206

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ ابوالفضل کزازی


ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی ابزار تدوین راهبرد فن آوری (مورد مطالعه: فن آوری فرآیند احیای آهن)

دوره 9، شماره 3، مهر 1394، صفحه 109-135

رضا انصاری؛ جواد سلطان زاده؛ امیر شریفیان؛ مرتضی ناطقیان؛ سعید فارابی خانقاهی