نویسنده = ابوطالب شفقت
تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 71-85

ابوطالب شفقت؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان


تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی بر اساس الگوی می یر و همکاران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 70-85

ابوطالب شفقت؛ محمد جواد زاهدی؛ حسین نازک تبار