نویسنده = اسداله کردنائیج
شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور: ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 141-165

سمانه لاجوردی؛ فریبرز رحیم نیا؛ سعید مرتضوی؛ اسداله کردنائیج


چگونگی ظهور مسایل راهبردی در دستور کار تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-30

بهاره عابدین؛ اسداله کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خداداد حسینی