نویسنده = حمیدرضا یزدانی
تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران)

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 95-124

10.22034/jmi.2021.257926.2419

هادی رمضانی؛ مهدی محمدی؛ حمیدرضا یزدانی؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی


چالش‌های سبک مدیریتی برای توسعه‌ی صنعت خودروسازی سایپا: واکاوی الگوهای ذهنی در خصوص عدم تفویض اختیار

دوره 14، شماره 3، آذر 1399، صفحه 99-120

10.22034/jmi.2020.117986

حمیدرضا یزدانی؛ محمدامین باتمانی؛ احسان محمدی ترکمانی؛ نازنین داستانی


شناسایی عناصر الگوی جانشین پروری مدیران و سنجش آمادگی برای اجرای آن ها در یکی از سازمان های دفاعی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 95-122

حسن زارعی متین؛ سید حسین اخوان علوی؛ حمیدرضا یزدانی؛ حمید عبدالمحمدی