نویسنده = محمدحسین صبحیه
واکاوی موانع موفقیت فاز اختتام در پروژه‌های صنعت نفت و گاز (مطالعه موردی: طرح‌های توسعه‌ای میدان گازی پارس جنوبی)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 145-166

مجتبی عزیزی؛ فربود صادقی تهرانی؛ محمدحسین صبحیه؛ فرهاد نصراله پور


شناسایی قابلیت های مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 5-29

مهدی دلاوری؛ محمدحسین صبحیه؛ محمدرضا آراستی؛ سید کمال طبائیان؛ طهمورث حسنقلی پور