نویسنده = فاطمه ثقفی
شناسایی خلاءهای صنعت زیست داروی کشور جهت تکمیل فرارسی : رویکرد مطالعه تطبیقی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 96-130

10.22034/jmi.2022.332032.2752

احمد جعفرنژاد چقوشی؛ فاطمه ثقفی؛ فاطمه مجیری؛ محمد امین فخیمی


بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین

دوره 13، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-31

سید سپهر قاضی نوری؛ مجتبی فرهانچی؛ رضا رادفر؛ فاطمه ثقفی


تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 5-31

نسرین دسترنج؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ علیرضا حسن زاده