نویسنده = حسین نازک تبار
تبیین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 71-86

محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش؛ حسین نازکتبار


تاثیر تعهد سازمانی بر عملکرد شرکت های صنعتی بر اساس الگوی می یر و همکاران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 70-85

ابوطالب شفقت؛ محمد جواد زاهدی؛ حسین نازک تبار