دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 39، بهار 1397، صفحه 1-162 
2. بررسی شایستگی های راهبردی منابع انسانی دوسوتوان در یک سازمان دفاعی- صنعتی

صفحه 27-50

یاسر علی دادی تلخستانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی


3. تبیین شدت اثر عوامل مؤثر بر پایش توسعه صنایع خلاق با استفاده از روش دیمتل

صفحه 51-75

مهدی شاملی حاجی آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی؛ محمود یحیی زاده فر


6. شناسایی عوامل ایجاد همکاری زنجیره تامین در صنعت لوازم خانگی ایران

صفحه 127-162

لعیا الفت؛ مقصود امیری مقانجوقی؛ ابوالفضل کزازی؛ آرش شهریاری نیا