دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تیر 1395 
4. تحلیل کیفی نظام نوآوری در صنعت دفاعی از منظر گفتمان انقلاب اسلامی

صفحه 71-85

ابوطالب شفقت؛ مهدی الیاسی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید حبیب اله طباطبائیان


5. مطالعه عوامل مؤثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمان های پروژه‌محور و روابط میان آنها

صفحه 87-108

احسان جوان راد؛ علیرضا پویا؛ ناصر مطهری فریمانی؛ محسن کاهانی