دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 31، بهار 1395 
1. تغییر ساختاری در ره نگاشت فناوری برای کشورهای دنباله رو

نسرین دسترنج؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ علیرضا حسن زاده


2. ارائه الگویی برای کسب موفقیت در فن ‏بازار دفاعی ایران

بهرام اکبری؛ ابوالفضل کزازی؛ منوچهر منطقی؛ مقصود امیری مقانجوقی


3. استقرار نظام مدیریت فناوری در سازمان‌های با فناوری سطح بالا

پیمان حاجی‌زاده؛ ‌کامران فیضی؛ حسین رحمان‌سرشت؛ ‌سیدحبیب اله طباطبائیان


5. چابک‌سازی زنجیره تأمین خدمات پس از فروش خودرو سنگین در ایران

مهدی احمدی؛ رکسانا فکری؛ مرضیه باباییان پور؛ محمد فتحیان