دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تابستان 1394 
1. شناسایی قابلیت های مدیریت طرح‌های توسعه‌ی محصول جدید در فضای نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت فضایی

مهدی دلاوری؛ محمدحسین صبحیه؛ محمدرضا آراستی؛ سید کمال طبائیان؛ طهمورث حسنقلی پور


2. فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛با تأکید بر صنعت موشکی

صفحه 31-54

جواد وزیری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ محمدامین قانعی راد؛ حمیدرضا فرتوک زاده


3. چالش‌های پیش روی صنایع دفاعی کشور در گذار به پارادایم نوآوری باز

مصطفی صفدری رنجبر؛ غلامرضا توکلی؛ منوچهر منطقی؛ سید کمال طبائیان


5. شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی های مدیران ایرانی اسلامی در سازمان های دولتی

مهدی دهقانی سلطانی؛ حمیدرضا آل طه؛ الهه قهری شیرین آبادی؛ هادی طاهری