دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، دی 1393 
1. پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

صفحه 5-34

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر علی فانی؛ علیرضا حسن زاده


2. شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در صنعت هوایی ایران

صفحه 35-62

رسول خوانساری؛ ابوالفضل باقری؛ مهدی شیرازی شایسته