دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، زمستان 1393 
1. پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر علی فانی؛ علیرضا حسن زاده