دوره و شماره: دوره 8، شماره 25، پاییز 1393 
5. الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی

علی ردادی؛ محمد علی شاه حسینی \r\n؛ طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ محمد علی شاه حسینی \r\n