دوره و شماره: دوره 8، شماره 23، بهار 1393 
4. یین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

محمدجواد زاهدی؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش؛ حسین نازکتبار