دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، بهار 1393 
4. یین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش؛ حسین نازکتبار