دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1393 
2. اهداف و مفروضات آینده‌پژوهی اسلامی

صفحه 27-48

محمد رحیم عیوضی؛ عبدالرحیم پدرام


4. تبیین رابطه سرمایه اجتماعی سازمانی و کیفیت زندگی کاری کارکنان

صفحه 71-86

محمدجواد زاهدی مازندرانی؛ هوشنگ نایبی؛ پروانه دانش؛ حسین نازکتبار